དཀར་ཆག་ཚགས་ཉར: ཕབ་ལེན།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།

ཉེ་ཆར་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་བཞི་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟ་དེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད།
མུ་མཐུད་ཀློག རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།

བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་རིམ UTFC ཕབ་ལེན།

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་སམ་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་རིམ UTFC ཕབ་ལེན།

ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིགUnicode ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་མཉེན་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཤད། མུ་མཐུད་ཀློག ཞང་ཞུང་སྨར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཕྲ་མཉེན་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད། མཉེན་ཆས་འདི་ནི Vista མ་ལག་ནང་གི་བོད་ཡིག་གཏགས་ཆས་གསར་བ་དེ་ཚུར་འདོན་བྱས་པ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག ཕྲ་མཉེན་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།