དཀར་ཆག་ཚགས་ཉར: འཕྲིན་གསར།

ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཁག་བཅུ་བདུན་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཉེ་ཆར། བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་༡༧འདུས་པའི་《ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིམ་སྟར་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས》འོད་སྡེར་དང་ཡི་གེའི་མ་དཔེ་དངོས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཁག་བཅུ་བདུན་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ App Store ནང་དུ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཟླ་12ཚེས་18ཉིན་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་དེ་ App Store ནང་དུ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། iPad/iPhone སོགས་ནང་དུ་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ་1.1ཅན་དེ་App Store ནང་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་རྗེས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ App Store ནང་དུ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།

ཨན་གྲོ་དྲུག་པ་(Android M)ཡི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དངོས་སུ་བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་བར་སྤྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ཉིན་བཀོད་དོན། ཨ་རིའི་གོ་གུལ་མཐུན་གཉེར་ལ་དབང་ཞིང་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་རིག་ལྡན་ཁ་པར་གྱི་མ་ལག་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཏེ། ཨན་གྲོ་མ་ལག་སྟེང་དུ་ད་ནས་བཟུང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་མཐེབ་གཞོང་(རྫོང་ཁའི་མཐེབ་གཞོང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཏེ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་དུ་བསྒྲིགས་པའི་མཐེབ་གཞོང་།)བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག བོད་ཡིག་བཞག་པའི་པར་གཞི་དེ་ཨན་གྲོ་པར་གཞི་དྲུག་པ་(Android 6.0)ནས་བཟུང་མགོ་བཙུགས་པ་རེད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག ཨན་གྲོ་དྲུག་པ་(Android M)ཡི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དངོས་སུ་བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

བློ་བཟང་གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་འཆར་ཡོད་པ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཉེ་ཆར་བློ་བཟང་གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་ཀྱི་བློ་བཟང་གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་ནི་སྔོན་མའི་གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཞིག་སྟེ། བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གསར་བ་སྤྱད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ནང་འཇུག་བྱས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་གྲངས་མང་ཞིང་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཏང་ཡོད་པས། བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད་དང་སློབ་སྦྱོང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག བློ་བཟང་གློག་རྡུལ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་འཆར་ཡོད་པ།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀུ་ཤུའི་ App Store ནང་དུ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

སྤྱི་ཟླ 11 ཚེས 10 ཉིན། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་དེ་ཀུ་ཤུའི་ App Store ནང་དུ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ལ། iPhone/iPad སོགས་སུ་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག མུ་མཐུད་ཀློག སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཀུ་ཤུའི་ App Store ནང་དུ་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་གསར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཐོན་རྫས་དང་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཁག་བཅུ།

སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་ཚེ་༦ཉིན་གྱི་ཨ་རིའི་ཤར་ཕྱོགས་དུས་ཚོད་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་༡༠:༠༠ཡི་ཐོག་ཏུ། ཨ་རིའི་ཕྲ་མཉེན་མཐུན་གཉེར་གྱིས་སྒེའུ་ཁུང་༡༠སྒུལ་བདེ་མ་(Windows 10 Mobile)དང་། དེ་འབྲེལ་གྱི་མཁྲེགས་ཆས་དང་གནས་ཚུལ་འགའ་རེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་སོང་།

མུ་མཐུད་ཀློག ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་གསར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཐོན་རྫས་དང་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་ཁག་བཅུ།

Windows 10 ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད་པ།

པོད་ཕྲན་སྒང་དུ་ Windows 10 ཁྲོད་ཀྱི་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཇེ་ཆེར་གྱུར་ཡོད་པ་སོགས་གླེང་བཞིན་འདུག་པས། ངེད་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཆེད་དུ་ Windows 10 སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་བརྒྱུད། རྒྱུད་ཁོངས་ Windows 10 ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག Windows 10 ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད་པ།

ཕྲ་མཉེན་གྱིས་ Windows 10 འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དང་ལོ་གཅིག་ནང་རིན་མེད་རིམ་སྤར་བྱེད་ཆོག་པ།

Windows 10
Windows 10

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཕྲ་མཉེན་གྱིས་སྤྱི་ལོ 2014 ལོའི་ཟླ 10 བའི་ཚེས 1 ཉིན་ནས་བཟུང་ཏེ་སྐར་ཁུང་ Windows 10 ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་དང་། སྔ་གཞུག་ཏུ་ Technical Preview (ལག་རྩལ་སྔོན་ལྟའི་པར་གཞི་)དང་ Insider Preview (ནང་ཁུལ་ཚོད་ལྟ་བའི་སྔོན་ལྟའི་པར་གཞི་)བཅས་གསར་སྤེལ་གྱི་རིམ་པ་གཉིས་བརྒྱུད་ཡོད་པ་དང་། ལེགས་བཅོས་གང་མང་བྱས་མཐར། སྤྱི་ལོ 2015 ལོའི་ཟླ 7 ཚེས 29 ཉིན། Windows 10 མ་ལག་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འདེད་གཏོང་བྱས་ཡོད་ལ། Windows 7 དང་ Windows 8 སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་དུ་རིན་མེད་རིམ་སྤར་བྱེད་ཆོག་པ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག ཕྲ་མཉེན་གྱིས་ Windows 10 འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དང་ལོ་གཅིག་ནང་རིན་མེད་རིམ་སྤར་བྱེད་ཆོག་པ།

Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།

ཚེས27ཉིན། Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་རེད།

pic_wp_wechat235733
Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན(Wechat)ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།

མུ་མཐུད་ཀློག Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།

ཕྲ་མཉེན་གྱིས Windows 10 འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་རིན་མེད་རིམ་སྤར་བྱ་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས22ཉིན་གྱི་པེ་ཅིང་གི་ཆུ་ཚོད1སྟེང་དུ། ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་འགྲེམས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་པ་དང་། Windows 10 དངོས་སུ་ཚོང་རར་འགྲེམས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡ་བསྟན་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག ཕྲ་མཉེན་གྱིས Windows 10 འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་རིན་མེད་རིམ་སྤར་བྱ་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ།