བོད་སྐད་བརྡ་ཆད་གསར་པའི་སྤྱི་བསྒྲགས། ཐེངས 6 པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའི་བོད་སྐད་བརྡ་ཆད་གསར་པར་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་སྐད་བརྡ་ཆད་གསར་པ་སྒྱུར་ཞུས་གཏན་འཁེལ་གྱི་མཁས་དབང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་ཟླ་༤ཚེས་༢༩ཉ…

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། 2015ལོའི་བཟོ་བཅོས་པར་མ། [PDF]

བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཀུན་གྱིས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད་འདི་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ད…