མ་ལག་བོད་ཡིག་ཅན་གྱི་ཨན་གྲོ་ཁ་པར།

ངེད་དྲ་བའི་གསར་འགོད་པ་ཐེ་བྲག་བསྟན་པས་བཏང་བའི་འཕྲིན། དེ་རིང་ཁྲོམ་བར་དུ་ཧྭ་ཝེ་ཚོང་ཁང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་སྐབས། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གོམས་ཕྱོགས་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་ཁ་པར་གསར་པ་ཚོ་ལ་ཐེངས་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན། དེ་ནི་ཧྭ་ཝེ་P9 Plusཟེར་བའི་ཁ་པར་དེ་རེད། ཨན་གྲོ་པར་གཞི་དྲུག་པ་རེད་འདུག་ལ། ཧྭ་ཝེ་སྤྱོད་ངོས་པར་གཞི་བཞི་ཚེག་གཅིག་ཅན་རེད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག མ་ལག་བོད་ཡིག་ཅན་གྱི་ཨན་གྲོ་ཁ་པར།