Adobe After Effects CC 2017 ནང་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར། Adobe ཡིས་བྱ་རིམ་གསར་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་དུ་ Adobe After Effects CC 2017 ནང་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག Adobe After Effects CC 2017 ནང་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ།