དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་V2.1ཕབ་ལེན། གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་གཉིས་སུ་སྤྱོད་རུང་།

རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་འདི་བོད་ནང་དུ་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་མ་ཡིན་པའི་ཨན་གྲོལ་མ་ལག་ཅན་གྱི་ཁ་པར་ནང་ལ་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་དེར་གཞིགས་ནས་སྨོན་ལམ་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ངེད་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བར་མཉེན་ཆས་ཧྲིལ་བོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཡང་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

(བོད་ནང་དུ་)ཨན་གྲོལ་མ་ལག་ཅན་གྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། སྦྲེལ་གནས།: https://pan.baidu.com/s/1i5zhCED

ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ནང་ལ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། https://appsto.re/cn/WFFdeb.i
གལ་ཏེ་སྦྲེལ་ཐག་འདིར་བསྣུན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་ན། ཁ་པར་ནང་གི་ App Store ཁྲོད་དུ་ Chinese Tibetan Dictionary ཅེས་བཙལ་ན་རྙེད་ཐུབ།

སྐར་ཁུང་(Windows)གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། སྦྲེལ་གནས: https://pan.baidu.com/s/1o7RNzeE

ཀུ་ཤུ་(Mac OS X)གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། སྦྲེལ་གནས: https://pan.baidu.com/s/1ge7deVp

རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་ངོ་སྤྲོད་ཡིག་ཆ་(PDF)ཕབ་ལེན། http://pan.baidu.com/s/1dEI5D0t

གཞན་ཡང་། ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ཁྱེད་ཉིད་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕྲད་ཚེ་གཤམ་ཏུ་དཔྱད་མཆན་འཁོད་དང་ངེད་དྲ་བས་གང་མགྱོགས་ངང་ཁྱེད་རང་ལ་ལན་ཕུལ་ཡོང་།

“རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད་V2.1ཕབ་ལེན། གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་གཉིས་སུ་སྤྱོད་རུང་།” ལ་ལན 13 སློག་འདུག

གློག་ཀླད་ནང་ཕབ་ལེན་བྱེད་དུས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་དང་གསང་གྲངས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཀྲུང་གོའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ལས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བེད་སྤྱོད་མི་འདུག བཀག་རྒྱ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།