དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

གྷོ་གྷོལ Google བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས Noto Sans Tibetan ཕབ་ལེན།

Noto Sans Tibetan ཅེས་བའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་གྷོ་གྷོལ Google ཚང་གིས་བཟོས་བའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེང་སྐབས་རིན་མེད་ངང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད།

Noto Sans Tibetan ཅེས་བའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་གྷོ་གྷོལ Google ཚང་གི་ནོ་ཏོ (Noto) ཡིག་གཟུགས་ཁྲོད་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་ལ། ནོ་ཏོ (Noto) ཡིག་གཟུགས་ནི་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ཡིག་རིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་འདུས་བའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

Noto Sans Tibetan ཅེས་བའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་དེ། སྤྱིར་བཏང་གི་ Regular དང་ཤ་ཆེན་ Bold གཉིས་སོ།།

Regular 400
Bold 700

“གྷོ་གྷོལ Google བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས Noto Sans Tibetan ཕབ་ལེན།” ལ་ལན 8 སློག་འདུག

ཨོའོ་..བཀྲིས་བདེ་ལེགས།་ཐོག་མར་དྲ་ཐོག་ནས་དེ་འདྲའི་ནང་དོན་མང་བའི་བོད་ཡིག་གི་བརྡ་ཕྲིན་འཚོལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ང་རང་བེད་རིགས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།སླད་ཕྱིན་བོད་ཡིག་གི་སློབ་གཞི་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དོན་འཚོལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་རེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་།།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།