དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ ཕབ་ལེན།

སྐར་ཁུང་གློག་ཀླད་དུ།

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ འདི་ཉིད་Windows 7 /win 8 /win 10 བཅས་ཀྱི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་ལེགས་པར་བྱ་ཐུབ། འཇུག་སྟངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་མ་ཤེས་ན་རོགས་འདེགས་ནང་གཟིགས་རོགས།

དགོས་གལ་ཆེ་བའི་མཐུན་རྐྱེན།

འདི་ནི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མཉེན་ཆས་  Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 and x64) ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པས་ཚིག་མཛོད་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་མཐུན་རྐྱེན་མི་ཚང་ཚེ་སྐབས་འདི་ནས་ནང་འཇུག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་རིམ་པ་ལྟར་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་ཟུར་ཏུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཀྱང་ཆོག་པས་ང་ཚོའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་ནང་འཇུག་རོགས་འདེགས་ཡིག་ཆའི་ནང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

རྒྱ་བོད་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ (ཆེ་ཆུང་ཚད། 72 MB)

ཀུ་ཤུ་གློག་ཀླད་དུ།

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ འདི་ཉིད་Mac OS X 6 ཡན་གྱི་ཐོན་རིམ་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་ལེགས་པར་བྱ་ཐུབ། འཇུག་སྟངས་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་མ་ཤེས་ན་རོགས་འདེགས་ནང་གཟིགས་རོགས།

ཕབ་ལེན་བྱེད་ས།

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ (ཆེ་ཆུང་ཚད། 6.16 MB)

iOS མ་ལག་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་སོགས་ལ་ཕབ་གནས།(བོད་ནང)

https://itunes.apple.com/cn/app/tibetan-chinese-dictionary/id1336428477?mt=8

ཨན་ཌོར Android མ་ལག་ནང་ཕབ་གནས།(བོད་ནང)

http://www.monlamit.com/sites/default/files/softwares/Tibetan_Chinese_Dictionary_com.monlam.tbCnDic2018.database4july.apk

དགོས་དགུ་ཚོང་ར་(Google Play)ནང་ནས་ཕབ་གནས།(ཕྱི་རྒྱལ) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monlam.tbCnDic2018.database4july

“བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད། ༡.༠ ཕབ་ལེན།” ལ་ལན 3 སློག་འདུག

འདི་ནི་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མཉེན་ཆས་ Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 and x64) ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པས་ཚིག་མཛོད་ནང་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཁྱོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་མཐུན་རྐྱེན་མི་ཚང་ཚེ་སྐབས་འདི་ནས་ནང་འཇུག་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་རིམ་པ་ལྟར་དང་ལེན་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲ་ཐོག་ནས་ཟུར་ཏུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཀྱང་ཆོག་པས་ང་ཚོའི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་སོགས་ནང་འཇུག་རོགས་འདེགས་ཡིག་ཆའི་ནང་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།