དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

ཇོ་མོ་གླང་མ་ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིགUnicode ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མཁན་གྱིས་ཡོན་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པ། བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་ནི།

 1. ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་གསར་ཆེན།
 2. ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་གསར་ཆུང་།
 3. ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་སུག་ཐུང་།
 4. ཇོ་མོ་གླང་མའི་འབྲུ་ཚ།
 5. ཇོ་མོ་གླང་མའི་དཔེ་ཚུགས།
 6. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་མ་འཁྱུག
 7. ཇོ་མོ་གླང་མའི་འཁྱུག་ཡིག
 8. ཇོ་མོ་གླང་མའི་དབུ་ཅན་སུག་རིང་།
 9. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་རིང་།
 10. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཚུགས་ཐུང་།
 11. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁ་བྱང་།
 12. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཁ་བྱང་ཆུང་བ།
 13. ཇོ་མོ་གླང་མའི་གཞུང་ཡིག
 14. ཇོ་མོ་གླང་མའི་བརྐོས་ཡིག
 15. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཏུན་ཧོང་།
 16. ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཛེས་རྩལ།
 17. ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཧོར་ཡིག
Qomolangma Tibetan Unicode font
Qomolangma Tibetan Unicode font

ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་ནི་Windows དང་ Mac, Linux བཅས་ནང་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་རྩིས་འཁོར་ནང་ལ་སྒྲིག་འཇུག་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ནི་ཡིག་རིགས་གཞན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་འདྲ་བ། ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚོ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་བསམ་འཆར་གང་ཡོད་ན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་འདྲེན་གནང་རོགས། གློག་ཡིག་ཁ་བྱང་ tTsering1@gmail.com ང་ཚོས་མགྱོགས་མྱུར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་བཀུར་གྱི་ཡིན།

“ཇོ་མོ་གླང་མ་ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།” ལ་ལན 9 སློག་འདུག

ངོ་མ་ཡིག་གཟུགས་ཡག་པོ་ཅིག་བཟོས་འདུག ། མི་མཐུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཐང་ཆེན་མོའི་ཡིག་གཟུགས་བཟོ་རྒྱུ་མཁྱེན། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་བཟོས་མ་ཚར་གོང་དུ་ཚན་རྩལ་ཡིག་གཟུགས་བཟོས་ན་བཅུད་ཤོར་འགྲོ་ནི་རེད།

ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཁ་བཅུ་གསུམ་ཅན་ལ་སྨོན་ལམ་གཉིས་པ་དང། གསུམ་པ། ཧི་གཟུགས་སོགས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱེད་ཆོས་ཅི་འདྲ་ཡོད་དམ། དེ་མིན་བོད་ཡིག་གཟུགས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་བརྩེགས་འདོགས་ཡག་པོ་འཆར་གྱི་མི་འདུག་པས། དེ་ཕྱོགས་ལ་ཐུགས་སེམས་བཞེས་ན་བཀའ་དྲིན་མི་ཉུང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཆན་སྤེལ་ཡུལ་ནི་ ཁྲག་ཐིགས། ལན་དོར།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།