དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།

ཉེ་ཆར་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་བཞི་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟ་དེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད།

ཡིག་གཟུགས་བཞི་བོ་འདི་ཡང་:
•DDC Rinzin རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཚུགས་ཡིག
•DDC Uchen རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཚུགས་ཡིག
•DDC Wangdi རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་མགྱོགས་ཡིག
•Jomolhari གྲོས་བསྟུན་པ་ཀི་རིསི་ཕེན་གྱིས་བཟོས་པའི་ཚུགས་ཡིག

ཇུས་འགོད་སྒྲིག་བཟོ། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
རྒྱུད་ཁོངས་པར་གཞི། 1.1
ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།.zip
ཡིག་ཆའི་ཆེ་ཆུང་། 1.8 MB

“རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།” ལ་ལན 12 སློག་འདུག

༄༅། །ང་ལ་རྩིས་འཕྲུལ་ལས་གཏག་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆ་ཞིག་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག དེའི་ཡིག་གཟུགས་ནི་DzongkhaCalligraphicཞེས་པ་འདི་རེད་འདུག ཕལ་ཆེར་འབྲུག་པའི་རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ཤིག་ཡིན་པ་འདྲ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་ཡིག་སྒམ་དུ་གཏང་རོགས། sangdeng@sohu.com
གལ་ཏེ་དྲ་བའི་ཐོག་ཡོད་ན་གང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཆོག་པ་སློབ་སྟོན་ཡོད་པ་ཞུ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།