དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ ༡.༡ ཕབ་ལེན།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ ༡.༡
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ ༡.༡

མཉེན་ཆས་ཀྱི་མིང་། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Monlam Dictionary
པར་གཞི། V1.1
བཟོ་སྐྲུན་པ། སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས།

སྐར་ཁུང (Windows): http://pan.baidu.com/share/link?shareid=494582&uk=3674684086
ཀུ་ཤུ (Mac OS X): http://pan.baidu.com/s/1sjK2QXf

“སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཐོན་རིམ ༡.༡ ཕབ་ལེན།” ལ་ལན 8 སློག་འདུག

མཉེན་ཆས་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་འདུག སྔོན་གྱི་པར་གཞི་དེ་ལ་གཏན་པོ་ཞིག་མིན་པས། པར་གཞི་གསར་བས་སྐྱོན་ཆ་དེར་ཁ་བསྐོང་འདུག ཡིན་ཡང་། བོད་དབྱིན་བར་མ་གཏོགས། བོད་རྒྱ་དང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཐད་ནས་ད་དུང་སྟབས་བདེ་ཞིག་མིན་པས། དེའི་ཕྱོགས་ནས་ཇེ་བཟང་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་བར་རེ་བ་བཏོན་པ་ཡིན།

མཆན་སྤེལ་ཡུལ་ནི་ འཕྲིན་བཟང་པོ། ལན་དོར།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།