དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད Word ནང་དུ་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།

སྤྱིར་ན་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་དུ་ཁོང་ཚང་གི Pages སོགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། དེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡག་པོ་ཐོབ་པས་དེ་ཉིད་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་ཆོག་མོད། མང་པོ་ཞིག་ནི་ལོབས་ཕྱོགས་ཤིག་གིས Microsoft Word བེད་སྤྱོད་གཏོང་གིན་ཡོད། དེ་ཡང Microsoft Word ནི་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིན་སྟབས་ཀུ་ཤུའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་སྐབས་རྩོམ་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀིན་མི་འདུག་ཅེས་གྲོགས་པོ་མང་པོས་ལབ་ཀྱིན་འདུག་པས་ན། གཤམ་དུ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་བརྗོད་ཆོག

Word ཁ་ཕྱེས་རྗེས་ཐོག་མའི་འདེམས་བྱང་མནན་དགོས།
Word ཁ་ཕྱེས་རྗེས་ཐོག་མའི་འདེམས་བྱང་མནན་དགོས།
རྟགས་དམར་པོ་འཁོད་པའི་འཆམ་མཐུན་ཟེར་བ་དེ་མནན།
རྟགས་དམར་པོ་འཁོད་པའི་འཆམ་མཐུན་ཟེར་བ་དེ་མནན།
ཕྲེང་སྤོར་སྒྲིག་སྲོལ་བེད་སྤྱོད་ཟེར་བ་དེ་འདེམས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།
ཕྲེང་སྤོར་སྒྲིག་སྲོལ་བེད་སྤྱོད་ཟེར་བ་དེ་འདེམས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

དེ་ལྟར་གྲུབ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི Word ནང་ལ་བོད་ཡིག་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་ད་དུང་གནད་དོན་ལྷགས་ཚེ་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་གཤམ་དུ་དཔྱད་མཆན་འཁོད་དང་གླིང་སྨྱོན་གྱིས་དུས་ལྟར་ལན་འདེབས་ངེས་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

“ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད Word ནང་དུ་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།” ལ་ལན 16 སློག་འདུག

ཀུ་ཤུ་མ་ལག་གསར་བའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་མགོ་འདོགས་བརྙེགས་གསུམ་སོགས་ཇི་བཞིན་དུ་འཆར་མི་ཐུབ་པས་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། ཞེས་རྡོ་ནག་པོ་ནས།

office for mac 2016 ཚད་ལྡན་ཞིག་ཀློག་ཀླད་དུ་བཅུག་ཡོད་མོད། དེའི་ནང་དུ“使用换行规则”དེ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟར་ན་mac office 2016( Word)ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཐག་གཅོད་ཐབས་ཤིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་སྙིང་ནས་རེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ

གཞུང་ལས་མཉེན་ཆས་office for mac 2016ཡི་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་སྐབས་ཐིག་ཕྲེང་གཅིག་མཇུག་རྫོགས་པའི་མཚམས་དེར། ཚིག་རྐང་བར་དུ་ཤད་ཀྱིས་བཅད་པའི་བར་དེ་ནས་ཐིག་ཕྲེང་འོག་མར་ལྡིང་འགྲོ་བ་དང་། ཚིག་དུམ་སྔ་ཕྱིའི་བར་ཐག་ཀྱང་འཆོལ་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ཇི་ལྟར་ཐག་གིས་གཅོད་དམ། 兼容性དང་使用换行规则ཡི་འདེམས་བྱང་འདི་གཉིས་མི་འདུག ལན་ཞིག་གསུང་རོགས།

ཉེ་ལམ office for mac 2016 ཚད་ལྡན་ཞིག་ལག་ཏུ་སོན་པ་དེའི་ཁྲོད་ནས་གོང་གི“使用换行规则”དེ་རྩ་ནས་རྙེད་ཀྱི་མི་འདུག་པས་ཐག་གཅད་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ན་གསུངས་རོགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ།

དྲི་བ་དང་པོ། ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་ཝ་བཏགས་ཅི་འདྲ་རྒྱག་དགོས་སམ།
དྲི་བ་གཉིས་པ། ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཅི་ལྟར་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་དགོས།གནང་རོགས་ཞུ་བཀའ་དྲིན་ཆེན།

mac མ་ལག་ཁྲོད་ཀྱི་Adobe AI ནང་དུ་བོད་ཡིག་ལེགས་པོར་འཆར་ཐུབ་ཀྱིན་མིན་འདུག་པས། བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་པ་རྣམ་པ་ནས་གཙོས་དེ་མིན་གྱི་དྲ་གྲོགས་སུ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱང་གུས་པར་བཀའ་སློབ་ཡོད་པ་ཞུ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།