དཀར་ཆག
བརྡ་འཕྲིན་ཅན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ Tibetan-Wyie དང Tibetan QWERTY དང Tibetan-Otani བཅས་སོ།།ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཟོ་མཁན་ནི་འཇར་པན་གྱི Otani གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རེད།

Tibetan QWERTY མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan QWERTY མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan QWERTY+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan QWERTY+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Otani མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Otani མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Otani+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Otani+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Wylie མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Wylie མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Wylie+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།
Tibetan Wylie+Shift མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

ཟུར་མཆན།

QWERTY ནི་ཁོ་ཏིས་མཐེབ་གཞོང་སྟེ་ཆ་ཚང་མཐེབ་གཞོང་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཆེས་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ནི Christopher Latham Sholes རེད་འདུག 1868ལོར་ཆེད་ཁེའི་བདག་དབང་ཐོབ་འདུན་ཞུས་པ་དང་། 1873ལོར QWERTY བཀོད་པ་འདུས་པའི་ཚོང་སྤྱོད་ཡིག་གཏག་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་མ་དེ་ཚོང་རར་བཀྲམས་པ་རེད། མཐེབ་གཞོང་འདི་ནི་ཐོག་མར་དབྱིན་ཡིག་ཡིན་པ་དང་། རྗེས་སུ་དབྱིན་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མཐེབ་གཞོང་འདི་སྤྱད་པ་ཞིག་རེད།

ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་གང་འདོད་བརྒྱུད་འགོད་མི་བྱེད་པར་འཚལ།

“ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།” ལ་ལན 20 སློག་འདུག

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་དྲྭ་གྲོགས་དང་དྲྭ་བདག་རྣམས།
ང་འདི་ན་ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་བློ་ཞིག་དྲི་བར་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་རྩིས་འཕྲུལ་གྱི་སྔོན་གྱི་མཉེས་ཆས་དེ་ད་ལྟ་Mac OS X Yosemit ཞེས་པ་དེ་བརྗེས་ནས་ད་ལྟ་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་གང་ནས་མི་འདུག རྩིས་འཕྲུལ་ནང་དངོས་སུ་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་བེད་སྤྱེད་བྱེད་མི་ཐུབ་པས། ད་ཅི་དགའ་གང་དགའ་བསམ་ནས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས། གལ་ཏེ་འདིའི་སྐོར་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་རེ་ཡོད་ན་བདག་ལ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་ལན་ཞིག་འདེབས་རྒྱུ་བདག་གིས་སྐོམ་པའི་ཆུ་ལྟར་སྒུག་ཡོད། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཚིག་མཛོད་ཅེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁ་ཕྱེ་དང་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་དེ་སྔ་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རུ་ཡོད་ངེས།

བོད་ཡིག་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
ད་ལྟ་མཉེན་ཆས་གསར་བའི་སྐབས་སུ་ཚིག་མཛོད་ཅེས་པའི་སྒོ་ཕྱེ་ཚེ་རྒྱ་ཡིག་དང་དབྱིན་ཇི་ལས་བོད་ཡིག་མི་འདུག་པས་དཀའ་ལས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་ཐབས་ཤེས་གཞན་རེ་ཡོད་ན་རྣམ་པས་གསུངས་རོགས་ཞུ།

ཁྱེད་ལ་འཕྲད་པ་བཞིན་བདག་ལའང་དཀའ་ངལ་དེ་བྱུང་། གནད་དོན་ནི་mac ཐོན་རིམ་གསར་པ་ཡིན་སྟབས་ཚིག་མཛོད་དང་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གཉིས་ཀས་རྗེས་མ་ཟིན་པ་རེད་འདུག
ངས་སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་ལགས་སུ་ཡི་གེ་ཐེངས་འགའ་བཏང་ནས་ཐོན་རིམ་10.7ནས་10.10ལ་སྤར་རོགས་ཞེས་ཞུ་ཡོད། ཁོ་ཚོས་གནད་དོན་དེར་གང་མགྱོག་ཐག་གཅོད་བྱེད་ངེས་རེད་སྙམ།

ཚིག་མཛོད་ཕབ་ལེན་བྱས་ཚར་རྗེས་ཕལ་ཆེ་བོད་ཡིག་སྒྲིག་སྦྱོར་བཟོ་དགོས་པར་ཤས་ཆེ།ཁ་པར་ནང་有道词典ཟེར་བ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྐབས་སླར་བོད་ཡིག་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱ་དགོས་འདུག་པས་དེ་འདྲ་ཟེར་བ་ཡིན།ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་དང་།

དེ་ནི་ལས་སླ་བོ་རེད། དང་ཐོག་ངའི་བསམ་པ་དེ་རང་རེད། རང་གི་གློག་ཀླད་ནང་dictinaryཚིག་མཛོད་ཟེར་བ་ཅིག་ཡོད། དེའི་ནང་བསྡུས་འགྲོ་ལ་དེར་ནས་བེད་སྤྱོད་ཐུབ། བརྙན་ཆས་གཞན་ལྟར་མདུན་ལ་མི་ཡོང་། launchpad འཚོལ་དང་། དེ་ལ་བརྙན་ཆས་མ་ལག་ཚང་མ་ཡོད་ལ་དེར་ཚིག་མཛོད་ཀྱང་ཡོད།

ཁྱེད་དྲ་ཚུགས་ཀྱི་ལས་མི་ཡོངས་ལ་སྙིང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཀུ་ཤུའི་རྩིས་འཕྲུལ་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་འཐེབ་གཞུང་ནང་འཇུག་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཅིག་བྱེད་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།