ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐབས།

གྲོགས་པོ་ལགས། ཁྱེད་རང་ཤོག་ངོས་འདིར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ། སྔོན་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པའི་རྩིས་འཁོར་རྒྱུད་ཁོངས་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་གཟབ་དགོས། དེ་ནས་གཤམ་གསལ་གྱི་རང་དང་འཚམ་པའི་སྦྲེལ་ཐག་དེ་མནན་རོགས་ཞུ།

Windows XP : ཕྲ་མཉེན་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

Windows 7 : WINDOWS 7 ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

Windows 10 : རྒྱུད་ཁོངས་ WINDOWS 10 ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

Mac OS X: ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་སྤྱོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཏག་ཐབས།

“ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐབས།” ལ་ལན 4 སློག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།