དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

༢༠༡༥ལོའི་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་བཅུ།

1. ཕྲ་མཉེན་ཁ་པར་མ་ལག་བཅུ་པའི་སྟེང་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ།

ཕྲ་མཉེན་ཁ་པར་མ་ལག་བཅུ་པའི་སྟེང་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ།
ཕྲ་མཉེན་ཁ་པར་མ་ལག་བཅུ་པའི་སྟེང་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ།

2. ཨན་གྲོ་མ་ལག་དྲུག་པའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ།

Android Marshmallow is more of a refinement than a revolution.
ཨན་གྲོ་མ་ལག་དྲུག་པའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ།

3. སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་༡་༡ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་དུ་སླེབས་པ།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་༡་༡ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་དུ་སླེབས་པ།

4. སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་དུ་སླེབས་པ།

སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་དུ་སླེབས་པ།
iPad ཁྲོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

5. ཡོའུ་ཏའོ་ཚིག་མཛོད་ཀྱིས་འཕྲིན་སྦྲེལ་དྲ་བའི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་སྤྱོད་སྒོ་ཐོག་མ་སྤེལ་བ།

ཡོའུ་ཏའོ་ཚིག་མཛོད་ཀྱིས་འཕྲིན་སྦྲེལ་དྲ་བའི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་སྤྱོད་སྒོ་ཐོག་མ་སྤེལ་བ།
ཡོའུ་ཏའོ་ཚིག་མཛོད་ཀྱིས་འཕྲིན་སྦྲེལ་དྲ་བའི་བོད་རྒྱ་ཤན་སྦྱར་སྤྱོད་སྒོ་ཐོག་མ་སྤེལ་བ།

6. ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་སྔོག་འདོན་ལས་གཞི་དུས་སྐབས་གཉིས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དུ་སླེབས་པ།

ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་སྔོག་འདོན་ལས་གཞི་དུས་སྐབས་གཉིས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དུ་སླེབས་པ།
ཡོངས་འཛིན་བོད་ཡིག་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་སྔོག་འདོན་ལས་གཞི་དུས་སྐབས་གཉིས་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་དུ་སླེབས་པ།

7. གུ་གུལ་ཡིག་ཆའི་(Google Document)ནང་དུ་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ།

གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ།
གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ།

8. ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཁག་བཅུ་བདུན་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིམ་སྟར་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་མཉེན་ཆས།
ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རིམ་སྟར་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་མཉེན་ཆས།

9. ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་དྲ་ཚིགས་ཤར་གཏོང་བྱས་བྱས་པ།

ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་དྲ་ཚིགས་ཤར་གཏོང་བྱས་བྱས་པ།
ཤེས་བྱ་ཀུན་བཏུས་དྲ་ཚིགས་ཤར་གཏོང་བྱས་བྱས་པ།

10. རྒྱ་ཡིག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་འཕྲུལ་ལོ་ཙཱའི་མ་ལག་ཚོད་ལྟའི་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།

རྒྱ་ཡིག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་འཕྲུལ་ལོ་ཙཱའི་མ་ལག་ཚོད་ལྟའི་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།
རྒྱ་ཡིག་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་འཕྲུལ་ལོ་ཙཱའི་མ་ལག་ཚོད་ལྟའི་བེད་སྤྱོད་བྱས་པ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཐེ་བྲག་བསྟན་པས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས།

“༢༠༡༥ལོའི་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་བཅུ།” ལ་ལན་གཅིག་སློག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།