དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཉེ་ཆར། སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་སྤྲུལ་སྐུ་མཐུ་སྟོབས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས་ཐོག་དང་པོར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚུལ།

གཞན་ཡང་སྐབས་དེར་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ལགས་དང་། དཔེ་མཛོད་རིག་པའི་ཆེད་ལས་པ་ངག་དབང་ཚེ་དཔག་དང་། གནའ་དེང་གི་དཀར་ཆག་ལ་མཁས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བྱམས་པ་བསམ་གཏན་ལགས། འབུམ་རམས་རབ་གླིང་རྡོ་རྗེ། མཁས་དབང་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གྲོལ་བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱིས་ཟུར་དུ་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན། དྲི་བ་དྲིས་ལན་སོགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས།

སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགོས་ན་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས། ཤེས་ཡོན་དེ་ཡང་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་ཐབས་མེད། སློབ་ཁྲིད་ནི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྡེ་མིག་ཙམ་ལས་གཏིང་དཔོག་ནུས་པ་ཞིག་མིན། དེས་ན་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ཉེ་འཁོར་ན་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏིང་དཔོག་ནུས་པའི་ལས་དོན་ཞིག་བྱེད་འདོད་ན། རྣམ་དཔྱོད་དང་དྲན་རྒྱུ་མང་བ་ཙམ་གྱིས་འགྲིག་ཐབས་མེད་པ་ཤེས་གསལ་རེད། དེར་བརྟེན་དཔེ་དེབ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། འོན་ཀྱང་དགོས་མཁོའི་དཔེ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྱེད་ལ་ཡོད་མི་སྲིད།  དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེ།  ཡིན་ནའང་དཔེ་ཆ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར་བཀོལ་སྤྱོད་སྟབས་བདེ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད།

ཁྱེད་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་རང་གི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཤེས་བྱ་སྣ་མང་གི་དེང་རབས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་ཡོད་དམ། ཁྱེད་རང་དཔེ་མཛོད་ལ་སོང་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་གི་ནང་ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་བརྗོད་གཞི་རྙེད་ཆོག་ཆོག་ཅིག་འདུག་གམ། ཁྱེད་ཀྱིས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་དཔེ་ཆ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། དཔེ་ཆ་རེ་རེའི་ནང་བརྗོད་བྱ་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད། ཤོག་ངོས་གང་ན་ཡོད་མེད་སོགས་སྐར་ཆ་འགའི་ནང་དཔེ་མཛོད་ལས་བྱེད་པར་མ་བརྟེན་པར་ཤེས་འདོད་འདུག་གམ། ཁྱེད་རང་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་མཛུབ་མོ་འགུལ་ཙམ་གྱིས་འཛད་སྤྱོད་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་འདི་ནས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས་ཤིག་བཟོས་ཏེ་དཔེ་མཛོད་རིག་པའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རིག་ཚན་ཁག་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་རིག་ཚན་ཁག་གི་སྡེ་ཚན་དབྱེ་འབྱེད་སྟབས་བདེ་ལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ། འཚོལ་ཞིབ་དང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་མགྱོགས་མྱུར་ལྡན་པ། མདོར་ན་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་དང་། དཔེ་ཆ་གཡར་ལེན། དཔེ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ། དཔེ་ཆ་བཙོང་བ། ལས་བྱེད། ཁུངས་མི་དོ་དམ་བཅས་དཔེ་མཛོད་ཅིག་འཛིན་སྐྱོང་ཆ་ཚང་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དེང་རབས་དཔེ་མཛོད་ཁག་དང་འདྲ་བའི་རང་གི་སྐད་ཡིག་སྟབས་བདེའི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་ཅིག་ཡོང་བར་ལེགས་སྤེལ་ཉེན་འགོག་ཡོང་ཐབས་ནི་མཉེན་ཆས་འདི་བཟོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ཉག་གཅིག་ཡིན།

མཉེན་ཆས་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་ཟླ་ཤས་རིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་འགས་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

“བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་འཛིན་སྐྱོང་མ་ལག་མཉེན་ཆས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།” ལ་ལན་གཅིག་སློག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།