སོའུ་གོའུ (Sougou) ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་བསྣན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཉེ་ཆར། སོའུ་གོའུ (Sougou) ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་བསྣན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་གྱི་མཐེབ་གཞོང་ཁ་སྣོན་བྱས་པ།

སོའུ་གོའུ (Sougou) གཏག་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་ཕྱོགས་དྲ་ཚིགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཨན་གྲོལ (Android) ཁ་པར་ཁྲོད་དུ་སོའུ་གོའུ་གཏག་ཐབས་ཀྱི་ཐོན་རིམ 8.18 འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་ནང་ལ་བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་གྱི་མཐེབ་གཞོང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

སོའུ་གོའུ (Sougou) གཏག་ཐབས་ནི་རྒྱལ་ནང་དུ་ཤིན་ཏུ་སྙན་གྲགས་རྒྱས་ཡོད་སྟབས། སོ་སོའི་ཁ་པར་གྱི་ཚོང་རའི་ཁྲོད་ནས 搜狗输入法 ཞེས་བཙལ་ན་རྙེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕབ་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན།

སོའུ་གོའུ (Sougou) གཏག་ཐབས་དེ་ཁ་པར་ནང་ལ་ཕབ་ལེན་བྱས་ཚར་རྗེས་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ནི་གཏག་ཐབས་གཞན་དང་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མི་འདུག་མོད། འཇུག་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་དཔེ་རིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གསལ་སྟོན་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

སོའུ་གོའུ་ཡི་རྟགས་རིས་དེ་མནན་པ།
དེ་ལས་མང་པའི་སྐད་ཡིག་མནན་པ།
བོད་ཡིག་ཁ་སྣོན་བྱེད་པ།
བོད་ཡིག་གི་འདེམས་བྱང་།
བདམས་ཟིན་པའི་རྣམ་པ།
མཐེབ་གཞོང་ཁྲོད་དུ་སྐད་ཡིག་མང་པོའི་རྟགས་རིས་མངོན་པ།
སྐད་ཡིག་ཁྲོད་ནས་བོད་ཡིག་འདེམས་པ།
བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

བལྟས་ཚོད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བའི་སྣང་བ་ཞིག་སྟེར་ཐུབ་མོད། སོ་སོའི་འདོད་མོས་ནི་མི་འདྲ་བས་ཡག་མིན་ལ་གདེང་འཇོག་བྱེད་མ་ཐུབ།

གང་ལྟར། རྒྱལ་ནང་གི་གྲགས་ཆེ་བའི་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ཁ་སྣོན་བྱས་པ་ནི་གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་འཛད་སྤྱོད་པའི་ཁ་གྲངས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྟགས་ཤིག་དང་། གཉིས་ནས་བོད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་བཞིན་པ་ཡང་མཚོན་གྱིན་ཡོད་སྟབས། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ་འོས་པའི་དོན་བཟང་ཞིག་ཏུ་བགྲང་ཆོག་པ་རེད།

སྤེལ་མཁན།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བ།

“སོའུ་གོའུ (Sougou) ཁ་པར་གཏག་ཐབས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་བསྣན་པའི་གནས་ཚུལ།” སྟེང་དུ་དཔྱད་མཆན 4 ཡོད།

  1. ད་དུང་དེའི་ནང་དུང་དཀར་བོད་ཡིག་འཇུག་ཐབས་མནོན་ན་དེ་བས་ལེགས། རྒྱུར་མཚན་ནི་གཏག་ཐབས་དེར་སྐད་བརྡའི་ཐོག་ནས་ཡི་གེ་གཏག་ཐུབ་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།