དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན། འཕྲིན་གསར།

ཡིག་གཟུགས་ Noto Serif Tibetan འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

ཉེ་ཆར་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཤེས་གསལ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། སྤྱི་ལོ་ 2018 ལོའི་ཟླ་ 12 ཚེས་ 22 ཉིན་གྷོ་གྷེལ་ Google ཡིས་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ཐོན་ཁུངས་སྒོ་ཕྱེ་བའི་དྲ་ཚིགས་ GitHub སྟེང་དུ་ Noto ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་གསར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་འདུག་ལ་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་རིགས་ཤིག་འདུས་ཡོད་པ་ནི་ Noto Serif Tibetan ཅེས་པ་དེ་རེད།

དེ་སྔོན་སྤྱི་ལོ 2015 ལོའི་ཟླ་ 9 ཚེས་ 26 ཉིན་གྷོ་གྷེལ་ Google ཡིས་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ Noto Sans Tibetan ཅེས་པ་དེ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། ད་ལྟའི་ཆར་གྷོ་གྷེལ་ Google ཡིས་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་སུ་རིན་མེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་མ་ཟད། དྲ་ངོས་སུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པའི་ཡིག་གཟུགས་ WebFont ཡི་ཚབ་ཨང་དང་བཅས་པ་ཡང་མཉམ་སྤྱོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ད་ཐེངས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་ལྕགས་པར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ Serif ཡི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། རིགས་གྲས་ཀྱི་ཆ་ནས་ OpenType དང་ TrueType རྣམ་གཞག་རིགས་གཉིས་འདུག་ལ། ཡིག་ལྗིད་ (Weight) ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་ ISO ཡིས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ལྟར་སྤྱིར་བཏང་དང་ཤ་ཆེན། ཤིན་ཏུ་ཤ་ཆེན། ཕྲ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སོགས་རིགས་དགུ་བཀར་འདུག་པས་འདི་ནི་དེང་རབས་འཕྲུལ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཐོལ་བརྒལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་ལྗིད་ལ་ལམ་སྲོལ་གསར་བ་ཞིག་གཏོད་པ་རེད།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཡིག་གཟུགས་ Noto Serif Tibetan ཕབ་ལེན་དང་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཡིག་ཚུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་སྔའི་ Noto Sans Tibetan ཡིག་གཟུགས་དང་ཤིན་ཏུ་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་ OpenType རྣམ་གཞག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང་ཡིག་ལྗིད་སྣ་དགུ་ལ་དབྱེ་འདུག་པ་དེ་ནི་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལྟར།

Noto Serif Tibetan Regular (སྤྱིར་བཏང་གི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan ExtraLight (ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan Light (ཕྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan Medium (ནག་འབྲིང་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan SemiBold (ཤ་ཆེན་འབྲིང་བའི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan Bold (ཤ་ཆེན་གྱི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan ExtraBold (ཤིན་ཏུ་ཤ་ཆེན་གྱི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan Black (ནག་པོའི་ཡིག་གཟུགས།)
Noto Serif Tibetan Thin (རབ་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས།)

གཞན་ཡང་། OpenType རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་རིག་ཁྲོད་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། Microsoft དང་ Adobe སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་སྤྱི་གཉེར་ཁང་དག་གིས་ཀྱང་ TrueType རྣམ་གཞག་ཅན་དོར་ཏེ་ OpenType རྣམ་གཞག་ཅན་སྤྱོད་པར་མོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཁྲོད་དུ་ OpenType རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡིན་པ་དང་། Noto Serif Tibetan ནི་ད་གཟོད་ OpenType རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

OpenType(unhinted) རྣམ་གཞག་ཅན་ཕབ་ལེན། TrueType(unhinted) རྣམ་གཞག་ཅན་ཕབ་ལེན།

ཡིག་གཟུགས་འདི་ནི་སྒེའུ་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་མ་ལག་སོགས་གང་རུང་ནང་དུ་འཆམ་མཐུན་ཡིན་པ་དང་། ཡི་གེ་འབྲི་ཆས Word དང་ Pages སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཡང་འཆམ་མཐུན་ཡིན་པ་རེད།

“ཡིག་གཟུགས་ Noto Serif Tibetan འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།” ལ་ལན 19 སློག་འདུག

དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུག་་་་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་མི་རིགས་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་སྐྱོན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་་་་་གུས་པ་ལ་ཡང་ཡིག་གཟུགས་དེ་འདྲ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་འདུག

ཡིག་གཟུགས་འདི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་དང་བསྡུར་ན་དེ་ཙམ་མཛེས་པོ་མི་འདུག འོན་ཀྱང་མ་འོངས་པར་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་མཁན་ནས་འདི་ལས་ཆ་སྙོམས་པའི་ཡིག་གཟུགས་འཆར་འགོད་ཡོད་པ་ཞུ། གང་ལྟར་ཡིག་གཟུགས་འབྲི་མཁན་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཐད་མཛད་རྗེས་བཞག་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དད་གུས་ཡོད།

བོད་སྐད་ཡིག་གིས་ཁྱེད་ཚང་གི་བཀའ་དྲིན་བརྗེད་ཐབས་མེད།རིང་ནས་རིང་དུ་མུ་མཐུད་དུ་འབད་པ་བྱེད་པར་གལ།ཡིག་གཟུགས་ངོ་མ་ཡག་པོ་འདུག

Wordནང་གོང་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་true དང་open་གཉིས་ཀ་འཆར་ཐུབ་ཀྱིན་མི་འདུག ངའི་Word 2003ཡིན་པ་སྐྱོན་པ་རེད་དམ། Word་ནང་ཡིག་གཟུགས་འདི་འཆར་ཐབས་ཡོད་དམ། དཀའ་དྲིན་ཆེ།

དེ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་རང་གི Word ཐོན་རིམ་དམའ་དྲགས་པས་ཡིན་པ་འདྲ། ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་ཁྲོད་དུ་ཡིག་གཟུགས་མིང་ལ་ Noto Serif Tibetan དེ་འདྲ་འདེམས་རྒྱུ་ཡོད་འདུག

མི་ཚོས་བཟོས་ནས་སྤྱོད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཁྱོད་ཚོས་སྤྱོད་མི་ཤེས་ན་དཔེ་རེད།
མཉེན་ཆས་དེ་དག་གི་མིང་མཐར་ 2003 ཡང་ན་ 2010 ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་ལོ་རབ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་བཟོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ 2019 ནང་སླེབས་ཚར་རེད། ཁྱོད་རང་ཚོ་ད་དུང་ཡང་ 2003 ལ་ལྷག་སྡོད་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད།
དེ་ལས་ལག་བྲིས་རྒྱག་ན་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཧཧཧཧ
སྐུ་རྩེད་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཀླད་པ་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་དག་ལོ་རེ་ནས་གསར་བསྒྱུར་དང་རིམ་སྤར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

གོ་བདེ་བར་བཤད་ན། OpenType རྣམ་གཞག་ཅན་ནི་ཀུ་ཤུའི་མ་ལག་ནང་ལ་འཚམ་པ་དང་། TrueType རྣམ་གཞག་ཅན་ནི་སྐར་ཁུང་མ་ལག་ནང་ལ་འཚམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གོ་བ་ལེན་ཆོག

ལགས་སོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཡིག་གཟུགས་དེ་དག་ཕབ་ལེན་བྱེད་སར་འགྲོ་དུས་གང་ཞིག་ནས་ཕབ་དགོས་པ་མི་ཤེས་འདུག་པས་དེ་ལ་ཁ་གསལ་གོ་བདེའི་ལན་ཞིག་ཞུ།

གཞུང་དངོས་ཀྱི་ནང་མ་ཡིག་གི་མིང་དག་མ་བྲིས་པས་མཇུག་ཏུ་འགྱུར་མིང་ཞེས་ཟུར་དུ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བཀོད་ན་ལེགས། གཅིག་ནས་བོད་ཡིག་གི་ཉམས་འཛིན་པ། གཉིས་ནས་བོད་ཡིག་བཀོལ་བར་སྐུམ་མ་བྱེད་ཐུབ་པ། གསུམ་ནས་གྲལ་དག་ཅིང་ཆེད་ལས་ཅན་ཡིན་པས་སོ། །

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།