དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།

ཚེས27ཉིན། Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་རེད།

pic_wp_wechat235733
Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན(Wechat)ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།

ད་ཐེངས་ཀྱི་པར་གཞི་འདི་རུ་སྐད་འཕྲིན་དྲ་ངོས་པར་མའི་གླེང་མོལ་དང་། ཡིག་ཆ་བརྒྱུད་བསྐུར་སོགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་བྱེད་ནུས་འཛོམས་ཡོད།

གློག་ཀླད་དུ་སྒྲིག་འཇུག་གྲུབ་རྗེས་ཁ་པར་ནས་རྩ་གཉིས་ཨང་བཤེར་བྱས་པ་ན་ཐོ་འཇུག་ཐུབ་པ་དང་། ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད།

ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས་ནི། http://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=win_weixin&lang=zh_CN

“Windows གློག་ཀླད་པར་མའི་སྐད་འཕྲིན (Wechat) ཚོད་ལྟའི་པར་གཞི་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ།” ལ་ལན 4 སློག་འདུག

འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་སྐད་འཕྲིན་གློག་ཀླད་པར་མ་དེར་རྒྱ་ཡིག་མ་ཏོག་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་བེད་ཅོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་པས་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། མཛུབ་སྟོན་གནང་བར་མཁྱེན།

འདི་ནས་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་འཕྲིན་ཕྲན་གློག་ཀླད་པར་མ་དེར་སྐད་འཕྲིན་བསྐུར་བའི་བྱེད་ནུས་མེད་པ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ། མཛུབ་སྟོན་གནང་བར་མཁྱེན།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།