འགྲེལ་བྱང་ཚགས་ཉར: བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས

རྩིས་འཁོར་མྱུར་མཐེབ་ཕབ་གཞོང་རྩ་ཚིག་བློ་ལྡན་དགྱེས་བའི་རོལ་མཚོ།

ལོ་བ་ཚེ་ལྷ་སྐྱབས། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་རྩིས་འཁོར་སློབ་གླིང་བོད་ཡིག་ཆ་འཕྲིན་ཚན་རིག་སྡེ་ཁག

གནའ་བཟང་དེང་སྤྱོད་ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་འདིར།།
བདག་བློའི་ནུས་ཚོད་ཟོས་ཀྱིས་འཇུ་ཚོད་ཞིག།
ལ་དོན་ཕྲད་ཀྱི་ན་ལའི་འཇུག་ཚུལ་ལྟར།།
མྱུར་མཐེབ་ཕབ་གཞོང་རྩ་ཚིག་འདིར་བཤད་བྱ།། མུ་མཐུད་ཀློག རྩིས་འཁོར་མྱུར་མཐེབ་ཕབ་གཞོང་རྩ་ཚིག་བློ་ལྡན་དགྱེས་བའི་རོལ་མཚོ།

སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་སྒྲིག་སྟངས་དཔེ་རིས་དང་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད།

སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་འདི་ཉིད་བསྒྲིག་དུས། དང་པོ་ཡར་འཆར་དཀར་ཆག་གི་དབྱིན་ཡིག་ control Panel འདིའི་ནང་དུ་སོང་དང་Regional and language Options ཟེར་བའི་འདིར་བཀོད་པའི་འདྲ་པར་དང་པོའི་སྟེང་གི་རི་མོ་འདི་མཐོང་ཐུབ། དེའི་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་། འདྲ་པར་འདི་དག་གི་གོ་རིམ་ནང་བཞིན་སྒྲིག་ཆས་དག་སྒྲིགས་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཡག་པོ་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། འདི་དག་ནི་སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ་ནང་འཇུག་བྱས་ཚར་རྗེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཁོ་ན་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་མཛུབ་གནོན་སྒྲིག་སྟངས་དཔེ་རིས་དང་བཅས་པ་ངོ་སྤྲོད།

Windows 7 ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

རྒྱུད་ཁོངས་གསར་བWindows 7ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཧི་མ་ལ་ཡ(Microsoft Himalya)དང་དེའི་གཏག་ཐབས་འདུས་གྲུབ་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་མི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཤེས་ཀྱིན་མེད་སྟབས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་འཆད་པར་བྱའོ།། མུ་མཐུད་ཀློག Windows 7 ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

Windows 7 ནང་དུ་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་གཏག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐབས།

དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག༼Unicode༽ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་སྤྱོད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱལ་ནང་དུ་ད་དུང་ཡང་ཧི་གཟུགས་སྤྱོད་རྒྱུར་ཚད་བཀག་ཐེབས་བཞིན་འདུག དཔེར་ན་དར་ཆེ་བའི་གླེང་མོལ་མཉེན་ཆས་QQསོགས་ལྟ་བུའི་ནང་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པར་བྱས་འདུག་པས་ན་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་མི་སྤྱོད་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་འུ་ཐུག་པའི་རྣམ་པ་མངོན་འདུག ཡིན་ཡང་Windows 7 ནང་དུ་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་ཐད་ཀར་གཏག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཞིག་འདུག་པས་དྲ་གྲོགས་མང་ཆེ་བས་རྒྱུད་ཁོངས་གསར་བ་Windows 7དེ་མི་ལེགས་པར་སྙམ་གྱིན་འདུག བསམ་ཚུལ་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། Windows 7 ནང་དུ་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་ཐད་ཀར་གཏག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་དེ་ནི་གཞན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐོ་ཁོངས་ཚོད་འཛིན་ལ་རག་ལས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག Windows 7 ནང་དུ་པཎྚིཏ་བོད་ཡིག་གཏག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐབས།

iPhone4དང་iPhone4Sནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

སྒྲིག་བཀོད་ཅེས་པ་དེ་མནན། མུ་མཐུད་ཀློག iPhone4དང་iPhone4Sནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།