འགྲེལ་བྱང་ཚགས་ཉར: བོད་ཡིག

Adobe Premiere Pro CC ནང་ལ་བོད་ཡིག་གི་བརྩེགས་འདོགས་ཡག་པོར་འཆར་ཐུབ།

Adobe Premiere Pro CC ནི་བརྙན་ཟློས་རྩོམ་སྒྲིག་མཉེན་ཆས་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་མཉེན་ཆས་འདིའི་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་ཨང་སྒྲིག་ (Unicode) གི་བོད་ཡིག་གཏག་དུས་སུ་བརྩེགས་འདོགས་ཡག་པོར་འཆར་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག Adobe Premiere Pro CC ནང་ལ་བོད་ཡིག་གི་བརྩེགས་འདོགས་ཡག་པོར་འཆར་ཐུབ།

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་སམ་སུང་ཁ་པར་ནང་ལ་བོད་ཡིག་བླུགས་མགོ་རྩོམ་རྒྱུ་རེད།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། སམ་སུང་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གསང་དོན་ཕྱིར་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལྟར་ན། སམ་སུང་གི་ཁ་པར་ལེགས་གྲས Galaxy S6、S6 edge、Note 5 བཅས་སྣ་གསུམ་ལ་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་ཨན་གྲོལ་དྲུག་པར་(Android 6.0)རིམ་སྤར་བྱ་རྒྱུ་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་སམ་སུང་ཁ་པར་ནང་ལ་བོད་ཡིག་བླུགས་མགོ་རྩོམ་རྒྱུ་རེད།

༢༠༡༥ལོའི་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་བཅུ།

1. ཕྲ་མཉེན་ཁ་པར་མ་ལག་བཅུ་པའི་སྟེང་དུ་བོད་ཡིག་མཐེབ་གཞོང་དངོས་སུ་བཅུག་པ། མུ་མཐུད་ཀློག ༢༠༡༥ལོའི་བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེན་བཅུ།

གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ།

བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བའི་འཕྲིན་གཏོང་བ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ། ཉེ་སྔོན་ངས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པའི་བརྒྱུད་ཤེས་གསལ། གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཧ་གོ་བྱུང་། གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལག་རྩལ་དེ་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ OCR (Optical Character Reader) ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཤོག་ངོས་དང་དཔར་དུ་བཏབས་པའི་ཡིག་རིགས་རྣམས་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་དེ་དག་གློག་ཀླད་ཀྱིས་བསྐྱར་ཏུ་ཡིག་བཏགས་བྱེད་རོགས་བྱེད་པའམ། ཡིག་བསྒྱུར་ཐད་ཀར་བྱེད་རོགས་བྱེད་པ། ཡང་ན་ངོས་འཛིན་བྱས་རྗེས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སྒྲ་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ས་ Google Document ནང་བོད་ཡིག་གཟུགས་རིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ།

ཨན་གྲོ་དྲུག་པ་(Android M)ཡི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དངོས་སུ་བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་བར་སྤྱི་ཟླ་༡༢ཚེས་༡༠ཉིན་བཀོད་དོན། ཨ་རིའི་གོ་གུལ་མཐུན་གཉེར་ལ་དབང་ཞིང་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་རིག་ལྡན་ཁ་པར་གྱི་མ་ལག་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཏེ། ཨན་གྲོ་མ་ལག་སྟེང་དུ་ད་ནས་བཟུང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་དང་མཐེབ་གཞོང་(རྫོང་ཁའི་མཐེབ་གཞོང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཏེ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གོ་རིམ་དུ་བསྒྲིགས་པའི་མཐེབ་གཞོང་།)བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག བོད་ཡིག་བཞག་པའི་པར་གཞི་དེ་ཨན་གྲོ་པར་གཞི་དྲུག་པ་(Android 6.0)ནས་བཟུང་མགོ་བཙུགས་པ་རེད་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག ཨན་གྲོ་དྲུག་པ་(Android M)ཡི་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དངོས་སུ་བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་སྒྲིག་གཅོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ནི་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་གྱིས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་གི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་ལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཧི་མ་ལ་ཡ་སོགས་མ་དར་གོང་ལ་རྒྱལ་ནང་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག པཎྜིཏ་བོད་ཡིག་སྒྲིག་གཅོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐན་ཐུན།

ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་སུ་འབོད་པའི་དེང་གི་དུས་འདིར། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྦ་རླབས་དགུང་དུ་འཕྱོ་ཞིང་། གསར་དར་གྱི་རིག་གནས་གསར་བ་དང་དངོས་པོ་གསར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་འཚོ་བར་སྟབས་བདེ་གང་མང་ཞིག་གནང་ཡོད།  མུ་མཐུད་ཀློག བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐན་ཐུན།

བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་རིམ UTFC ཕབ་ལེན།

ཀུན་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསར་བཟོ་བྱས་པ་རེད། མཉེན་ཆས་འདི་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཨང་རྟགས་སམ་ཡིག་གཟུགས་མི་གཅིག་པའི་ཡིག་ཆ་ཕན་ཚུན་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ཞིག་རེད། མུ་མཐུད་ཀློག བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱ་རིམ UTFC ཕབ་ལེན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

མིག་སྔར་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་མིང་ལ Kokonor༼ཀོ་ཀོ་ནོར་༽དང Kailasa ༼ཀེ་ལ་ཤ་༽ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་གཉིས་འདུས་གྲུབ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་གཟུགས་དེ་གཉིས་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོའི་འདོད་བློ་ཚིམས་ཐབས་བྲལ་བས་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་འཕྲད་ཀྱིན་ཡོད། ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ངེད་དྲ་བའི་ཕབ་ལེན་ལེ་ཚན་དུ་གཟིགས་དང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།

ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་ལྡན་གཅིག་གྱུར་ཨང་སྒྲིགUnicode ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་བཅུ་བདུན་དངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག མུ་མཐུད་ཀློག ཇོ་མོ་གླང་མ་ཅེས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།