འགྲེལ་བྱང་ཚགས་ཉར: CPU

རྩིས་འཁོར་སྲ་ཆས་ལས CPU སྐོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ།

དང་པོ། CPU ཞེས་པའི་གོ་དོན།
དེ་ཡང CPU ཞེས་པ་ནི་རྩིས་འཁོར་གྱི་སྒུལ་བསྐྱོད་དང་དེའི་བྱེད་ནུས། འགྲོས་ཤུགས། རྩོད་ལས་བཅས་ཀྱི་ཆེས་མཐོ་རིམ་གྱི་སྲོག་སྙིང་དེར་གོ་སྟེ། གལ་སྲིད་རྩིས་འཁོར་གྱིས་ལས་ག་གེ་མོ་ཞིག་སྒྲུབ་ན CPU ནི་དེའི་ཐོག་མའི་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རྩོད་ལས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན། དེས་ན CPU གྱི་གོ་དོན་ལ་སྤྱིར་བཏང་དུ་ངེས་གཏན་གྱི་ཚད་གཞི་ཞིག་མེད་དེ་དོན་དངོས CPUཞེས་པ་ནི༼ Central Processing Unit ༽ ཀྱི་བསྡུས་མིང་དང་། དེ་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀྱིས ༼中央处理器 ༽ ཟེར། དེས་ནCPUགྱི་བཟང་ངན་ལ་བལྟ་དུས་དང་ཐོག་དེའི་བཟོ་རྩལ་དང་ཚོང་རྟགས་ལ་བལྟ་བ་ནི་ཆེས་ཡང་དག་གི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། མིག་སྔར CPU བཟོ་གྲྭ་ལ་ཆེས་ཡག་ཤོས་ཀྱི་ཀུང་ཟི་གཉིས་ཡོད། མུ་མཐུད་ཀློག རྩིས་འཁོར་སྲ་ཆས་ལས CPU སྐོར་རགས་ཙམ་བཤད་པ།