དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཐོན་རིམ་རྙིང་པའི་ནང་དུ་སྤྱོད་རུང་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས།

སྤྱིར་ན་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་སྣ་ […]

དཀར་ཆག
ཕབ་ལེན།

མ་ལག་རྙིང་བའི་ནང་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་པ།

མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད། མཉེན་ཆས་འདི་ནི Vista མ་ལག་ནང་གི་ […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

ཕྲ་མཉེན་ཁ་པར་༨(Windows Phone 8)ཐོག་ཏུ་བོད་ཡིག་ཤར་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ།

ཡུན་རིང་ལ་རེ་སྒུག་བྱས་པའི་དེ་རིང་། བདག་གིས་ཕྲ་མཉེན་ཚང་ག […]

དཀར་ཆག
འཕྲིན་གསར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨང་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་ཆས་ཁྱབ་གདལ་དུ་གཏོང་བའི་སྐོར་གྱི་གྲོས་གཞི།

བོད་ཡིག་དེ་རྩིས་འཁོར་དང་ཨིན་ཐེར་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་རྒྱ་ཆེར་བ […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

རྒྱུད་ཁོངས་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས།

ཉེ་སྔོན་དྲ་ངོས་ཀྱི་མོས་ཐང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

དྲ་ངོས་ཀྱི་སོར་བཞག་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས།

དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ནང་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ཀློག་པའམ་ཡང་ན་གྷོ་ག […]

དཀར་ཆག
རྒྱུན་ཤེས།

Skypeམཉེན་ཆས་སྟེང་ནས་བོད་ཡིག་གིས་གླེང་མོལ་བྱེད་ཚུལ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཡིག་ནི་སྒེའུ་ཁུང(Windows)དང་ཀུ་ཤུ(Mac)དེ་ […]

དཀར་ཆག
ལག་རྩལ།

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་ཚུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

བོད་ཡིག་ཧི་མ་ལ་ཡ་དེ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་མཉམ་དུ་བེད་སྤྱ […]