Skypeམཉེན་ཆས་སྟེང་ནས་བོད་ཡིག་གིས་གླེང་མོལ་བྱེད་ཚུལ།

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཡིག་ནི་སྒེའུ་ཁུང(Windows)དང་ཀུ་ཤུ(Mac)དེ་བཞིན་ལིནགསི(Liunx)སོགས་རྩིས་འཁོར་གྱི་མ་ལག་སོ་སོ་དང་iPhoneདང་iPadསོགས་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་དང་ལག་འཛིན་ག…

Microsoft Office 2010 ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

Microsoft Office 2010 ནི་མིག་སྔར་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་ཆེས་གསར་བའི་བེད་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་རེད།   སྤྱི་ཟླ5ཚེས15ཉིན་འཛམ་གླིང་ཚོང་ར་ཡོངས་ལ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེ…

Windows 7ཅེས་པའི་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་ལ་རྒྱུས་ལོན་རགས་ཙམ་བྱེད་པ།

རྒྱུད་ཁོངས Windows 7 ནི་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་བཏོན་པའི་སྒེའུ་ཁུང་བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཁོངས་གསར་ཤོས་དེ་ཡིན། དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཚོད…

Microsoft Office 2010 གཞུང་ལས་མཉེན་ཆས་ཀྱི་གསང་རྒྱ་གྲོལ་སྟངས།

ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར Microsoft Office 2010 ནི་མིག་སྔར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་ནུས་དེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་…