གཞུང་ལས་མཉེན་ཆས Microsoft Office 2010སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཆུང་ཆུང་ཞིག

ཚང་མའི་ཤེས་གསལ་ལྟར། Microsoft Office 2010 ནང་བོད་ཡིག་གཏག་སྐབས། ཚིག་ཕྲེང་གཅིག་གི་ཡི་གེ་ཁ་བཀང་རྗེས་རང་འགུལ་ནས་མར་བབས་ཏེ་ཚིག་ཕྲེང་གོང་འོག་གི་གཅོད་མཚམས་དོ…

Microsoft Office 2010 ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

Microsoft Office 2010 ནི་མིག་སྔར་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་ཆེས་གསར་བའི་བེད་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་རེད།   སྤྱི་ཟླ5ཚེས15ཉིན་འཛམ་གླིང་ཚོང་ར་ཡོངས་ལ་དངོས་སུ་འགྲེམ་སྤེ…

Microsoft Office 2010 གཞུང་ལས་མཉེན་ཆས་ཀྱི་གསང་རྒྱ་གྲོལ་སྟངས།

ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར Microsoft Office 2010 ནི་མིག་སྔར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བྱེད་ནུས་དེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་…