འགྲེལ་བྱང་ཚགས་ཉར: PDF

PDFརྣམ་པའི་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཟོ་ཚུལ་ལམ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་PDFལ་འགྱུར་ཚུལ།

དེ་ཡང་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་ཞེས་པ་༼ དབྱིན་སྐད་དུ་Electronic Book བསྡུས་འབྲི་བྱས་ཚེ་ E-bookལྟ་བུའོ།༽།། དེ་ནི་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ལོར་ཨ་རིའི་ཨི་ལི་ནོའི་སི་སློབ་ཆེན་གྱི་སྐུ་ཞབས་Michael Hart ལགས་ཀྱི་མིའི་རིགས་ཀྱི་གྲགས་ཅན་དཔེ་ཆ་རྣམས་གློག་ཀླད་ནང་འབྲི་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གླེང་ཞིང་ཐེངས་དང་པོར་སྲོལ་རྒྱུན་ཤོག་ངོས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་གློག་རྡུལ་པར་གཞི་ལ་གཏག་ཡོད། དེ་མིན་སྤྱི་ལོ་2001ལོའི་ཟླ་3ཚེས་14ཉིན་གྲགས་ཅན་བརྩམས་སྒྲུང་མཁས་ཅན་ཟི་ཏི་ཕིན་ཁིང་ལགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེས་གསར་པའི་སྒྲུང་གཏམ་༼ Riding the Bullet ༽ཞེས་པ་ཤོག་གྲངས་༦༠ལ་ཉེ་བ་དེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འདྲེན་སྤེལ་གནང་བར་དུས་ཐུང་ནང་ཨ་སྒོར་བྱེ་བ་ཡི་དཔལ་འབྱོར་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ཡོད་པས་དེ་ནས་གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མཐོ་རླབས་གསར་པ་ཞིག་འཕྱུར་རོ།། མུ་མཐུད་ཀློག PDFརྣམ་པའི་གློག་རྡུལ་དཔེ་དེབ་བཟོ་ཚུལ་ལམ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་པ་PDFལ་འགྱུར་ཚུལ།

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། [PDF]

Tibetan-Chinese-English Information Technology Vocabularies-BO

བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཀུན་གྱིས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད་འདི་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོས་གལ་ཆེ་བར་དགོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཕབ་ལེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡིན། མུ་མཐུད་ཀློག བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། [PDF]