དཀར་ཆག
ལག་རྩལ།

iPhone4དང་iPhone4Sནང་དུ་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེ་རིས་དང་སྦྲགས་ནས་བརྗོད་པ།

སྒྲིག་བཀོད་ཅེས་པ་དེ་མནན།


སྤྱི་སྤྱོད་ཅེས་པ་དེ་མནན།


ཕབ་གཞོང་ཅེས་པ་དེ་མནན།


རྒྱལ་སྤྱིའི་ཕབ་གཞོང་ཅེས་པ་དེ་མནན།


ཕབ་གཞོང་གསར་པ་ཁ་སྣོན།


བོད་ཡིག་ཅེས་པ་དེ་མནན།


བོད་ཡིག་འབྲི་དུས་ཕབ་གཞོང་ཕར་ཚུར་བརྗེ་བའི་རྟགས་དེ་མནན་པས་འཐུས།


iPhone4ནང་ནས་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ཚིགས་ལ་གཟིགས་པ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།