དཀར་ཆག
བརྡ་ཆད།

བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། 2015ལོའི་བཟོ་བཅོས་པར་མ། [PDF]

Tibetan-Chinese-English Information Technology Vocabularies-BO
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད།

བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཀུན་གྱིས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད་འདི་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོས་གལ་ཆེ་བར་དགོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཕབ་ལེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡིན།

“བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། 2015ལོའི་བཟོ་བཅོས་པར་མ། [PDF]” ལ་ལན 3 སློག་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།