བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། [PDF]

Tibetan-Chinese-English Information Technology Vocabularies-BO

བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་སྐོར་གྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ཀུན་གྱིས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད་འདི་དང་བསྟུན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགོས་གལ་ཆེ་བར་དགོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བས་ཕབ་ལེན་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཡིན།

ཕབ་ལེན་བྱེད་ས། http://pan.baidu.com/s/1bn9aHEB

“བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཚིག་མཛོད། [PDF]” ལ་དཔྱད་མཆན 2 ཡོད།

མཆན་སྤེལ་ཡུལ་ནི་ བོད་ལྗང་། ལན་དོར།

གློག་འཕྲིན་ཀུན་པོར་མི་བསྒྲགས། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།